Category Archives: How to . . .

Our handy ‘How to . . .’ posts will help you carry out repairs and improvements. Though don’t always expect to do-it-yourself!

Gazebo's, zonwering en tuinkamers, tuinstructuren, gebouwd in Portugal, bespreken het project, structuur, buiten eetkamer, Tuin schaduwstructuren, pergola's, bamboe overdekt, rieten dak, grasdak, overdekte structuur, pilaren, houten gordelroos, romeins dak tegels naar glas, buiten eetkamers, Marokkaanse stijl, Japanse theehuizen, zitten en ontspannen, lezen of kletsen met vrienden, heersende wind, gevlekte schaduw, zeer speciale ontspannende schuilplaats, screening en schaduwplanten, ultramodern ontwerp, oude teruggewonnen kastanje balken , cartwheels, oude olijfpotten, met de hand gesneden stenen troggen, plantenbakken, veranderende seizoenen, prieel, alpendres, waterdicht dak, dak geslagen koper, glas, natuurlijke bamboe, doek onder het dak, Caribisch gevoel, muren, geslepen bakstenen, steen, hout, zeildoek. kleuren en texturen, glazen stenen, subtiele verlichting, vuurkorven, chineea, fonteinen, visvijvers, watervallen, ligbedden, hangmatten en ingebouwd meubilair, zoals boekenkasten, koelkasten, wijnkasten, barbecues, houtoven, roker, Castelo Construction, Kelvin , 00351 927168247Tomar refurbish central Portugal tomar refurbishment central Portugal tomar redevelopment central Portugal house refurbishment central Portugal house redevelopment central Portugal Cottage refurbishment central Portugal Cottage redevelopment central Portugal Farm refurbishment central Portugal Farm redevelopment central Portugal Building refurbishment central Portugal Building redevelopment central Portugal Lousa refurbishment central Portugal Lousa redevelopment central Portugal refurbish central Portugal Penela refurbishment central Portugal Penela redevelopment central Portugal Tabua refurbishment central Portugal Tabua redevelopment central Portugal Organic rebuild house rental central Portugal cottage rental central Portugal quinta rental central Portugal farm house rental central Portugal Organic cottage central Portugal Organic diy central Portugal Organic build central Portugal renovation project management building plots central Portugal new house building central Portugal location central Portugal Coimbrapropertyshop Ormston central Portugal Penela central Portugal Refurb central Portugal Refurbishment central Portugal Build central Portugal Construction central Portugal Re construction central Portugal

Gazebos en alpendres met een waterdicht dak

Gazebo’s, zonneschermen en tuinkamers zijn zeer populaire tuinstructuren die we door onze klanten in Portugal in Portugal moeten laten bouwen
Een van de interessante dingen voor onze vakmensen om mee te werken, zijn de verschillende ontwerpen die onze klanten bedenken.

We krijgen vaak schetsen, variërend van een pagina uit een notitieblok tot gescheurde foto’s van chique koffietafelbladen.
Onze taak is om eerst het ontwerp met de klant te bespreken, zodat we volledig begrijpen wat ze proberen te bereiken. We bespreken het project vervolgens grondig, zodat ze geen functies missen die later duur kunnen worden geïnstalleerd. We praten over het gebruik dat de structuur zal worden besteed.

Het zou bijvoorbeeld een buiten eetkamer kunnen zijn, dus de watertoevoer en afvoer voor een gootsteen zou een leuke toevoeging zijn, natuurlijk is er verlichting zowel binnen als buiten en zelfs het planten van schaduw en windscherm gebieden. Zoals je je kunt voorstellen is het een vrij lange lijst, maar omdat we veel van deze structuren hebben gebouwd, is het proces voor ons eenvoudig.
Tuinschaduwstructuren kunnen in drie hoofdtypen worden ingedeeld.

1, constructies met post of pilaren en geen waterdicht dak. Dit zijn pergola’s waar planten of wijnstokken over groeien of stro, schaduwmembranen of bamboedaken, zodat ze alleen schaduw bieden.

2, Dan zijn er de waterdichte / weerbestendige overdekte structuren die ook op pilaren kunnen zijn of aan drie kanten omgeven kunnen zijn door stevige muren met dakmaterialen, variërend van houten gordelroos, Romeinse dakpannen tot glas.

3, De volledig ommuurde gebouwen met massieve pannendaken kunnen worden gebruikt als eetzalen buiten, woonruimtes in Marokkaanse stijl, Japanse tee-huizen. Ideaal om te zitten en te ontspannen lezen of praten met vrienden. Het doel is om weer, wind en zon buiten te houden

Meer over de drie soorten tuinstructuren
Pergola’s worden meestal gebruikt wanneer de klant wil wegblijven van een heersende wind, schaduw heeft in de schaduw maar niet geïnteresseerd is om in koudere weersomstandigheden of in de regen te zitten.
Ze laten een bekwame tuinman een zeer speciale ontspannende schuilplaats maken met het gebruik van zeef- en schaduwplanten. Ze kunnen van een ultramodern ontwerp zijn of zo traditioneel als je wilt, met oude geregenereerde kastanjehouten balken, radslagen, oude olijfpotten en hand stenen troggen als plantenbakken. Er zullen af en toe momenten zijn dat vanwege het blad dat wordt beïnvloed door veranderende seizoenen, de pergola niet genoeg schaduw zal bieden.

Gazebos en alpendres met een waterdicht dak.

Tomar refurbish central Portugal tomar refurbishment central Portugal tomar redevelopment central Portugal house refurbishment central Portugal house redevelopment central Portugal Cottage refurbishment central Portugal Cottage redevelopment central Portugal Farm refurbishment central Portugal Farm redevelopment central Portugal Building refurbishment central Portugal Building redevelopment central Portugal Lousa refurbishment central Portugal Lousa redevelopment central Portugal refurbish central Portugal Penela refurbishment central Portugal Penela redevelopment central Portugal Tabua refurbishment central Portugal Tabua redevelopment central Portugal Organic rebuild house rental central Portugal cottage rental central Portugal quinta rental central Portugal farm house rental central Portugal Organic cottage central Portugal Organic diy central Portugal Organic build central Portugal renovation project management building plots central Portugal new house building central Portugal location central Portugal Coimbrapropertyshop Ormston central Portugal Penela central Portugal Refurb central Portugal Refurbishment central Portugal Build central Portugal Construction central Portugal Re construction central Portugal
Dining Room

De daken kunnen worden betegeld van geslagen koper, glas, eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken, een van mijn favorieten is natuurlijk bamboe onder de tegels, omdat het me aan Bali doet denken. Je kunt linnen doek onder het dak ook hand geven om een Caribisch gevoel te geven.
Muren kunnen ook worden gemaakt van allerlei materialen van cob (een mengsel van aarde en stro) gemaakte stenen, steen, hout of zelfs zeildoek.
Het belangrijkste is om het materiaal te kiezen dat past bij het doel waarvoor je de structuur gaat gebruiken.
Oh en vergeet niet de kleuren die u kunt opnemen in het ontwerp. Niet alleen in de inrichting, maar ook in de structuur. Je kunt alle kleuren en texturen gebruiken die je wilt, bijvoorbeeld ondoorzichtige glazen stenen of flessen die in de muur zijn geplaatst voor een subtiele verlichting

Als je het hele jaar door wilt kijken, dan wil je vuurkorven overwegen, om op winteravonden warm te blijven.
Fonteinen en visvijvers, watervallen, hangmatten voor dagbedden en ingebouwde meubels zoals boekenkasten, koelkasten, wijnkasten, barbecues en houtovens
Welk ontwerp u ook aan Castelo Construction denkt, u kunt hier helpen
Bel Kelvin op 00351 927168247
Of neem contact met hem op via e-mail op kelvin@casteloconstruction.com

Gazebos, sun shades and garden rooms, garden structures, build in Portugal, discuss the project, structure, outside dining room, Garden shade structures, pergolas, bamboo roofed, straw roof, grass roof, roofed structure, pillars, timber shingles, roman roof tiles to glass, outside dining rooms, Moroccan style, Japanese tea houses, sit and relax, reading or chatting with friends, prevailing wind, dappled shade, very special relaxing hideaway, screening and shade plants, ultra-modern design, ancient reclaimed chestnut beams, cartwheels, old olive jars, hand-carved stone troughs, planters, changing seasons, Gazebos, alpendres, waterproof roof, roof beaten copper, glass, natural bamboo, cloth under the roof, Caribbean feel, Walls, rendered bricks, stone, timber, sailcloth. colours and textures, glass bricks, subtle lighting, fire pits, chiminea, Fountains, fish ponds, cascades, daybeds, hammocks and built-in furniture, like bookcases, fridges, wine cabinets, barbeques, wood oven, smoker, Castelo Construction, Kelvin, 00351 927168247,@casteloconstruction.com

Gazebos, sun shades and garden rooms

Gazebos, sun shades and garden rooms are very popular garden structures that we are asked to build in Portugal by our customers in Portugal.

One of the interesting things for our craftsmen to work with is the different designs that our clients come up with.
We are often given sketches ranging from a page out of a notebook to ripped out photographs from fancy coffee table magazines.

Our job is first to talk through the design with the client so that we fully understand what they are trying to achieve. We then discuss the project thoroughly so they don’t miss any features which could be expensive to install later. We talk about the use that the structure is going to be put to.

It could, for instance, be an outside dining room so the water supply and drainage for a sink would a nice addition then, of course, there is lighting both inside and out and even planting of shade and windbreak areas.
As you can imagine it’s a pretty long list but because we have built many of these structures the process for us is straightforward.

Garden shade structures fall into three main types.

1, Structures with post or pillars and no waterproof roof. These are pergolas which will have plants or vines growing over them or straw, shade membrane or bamboo roofed so that they provide shade only.

2, Then there are the waterproof/ weatherproofed roofed structures which can also be on pillars or be surrounded on 3 sides by solid walls with roof materials ranging from timber shingles, roman roof tiles to glass.

3, The fully walled buildings with solid tiled roofs can be used as outside dining rooms, Moroccan style living spaces, Japanese tee houses. Ideal to sit and relax reading or chatting with friends. The goal is to keep out the weather rain, wind and sun.

More on the three types of garden structures

Pergolas are usually employed where the client wants to keep out of a prevailing wind, have dappled shade but are not interested in sitting out in colder weather or in the rain.
They do allow a skilful gardener to make a very special relaxing hideaway with the use of screening and shade plants, They can be of an ultra-modern design or as traditional as you like incorporating ancient reclaimed chestnut beams, cartwheels, old olive jars and hand carved stone troughs as planters. There will occasionally be times when due to the foliage being affected by changing seasons the pergola will not provide enough shade.

Gazebos and alpendres with a waterproof roof.

The roofs can be tiled made of beaten copper, glass, in fact, anything that you can imagine one of my favourites is natural bamboo underneath the tiles as it reminds me of Bali. You can also hand linen cloth under the roof to give a Caribbean feel.

Walls can also be made of all kinds of materials from cob (a mixture of earth and straw) rendered bricks, stone, timber or even sailcloth.
The important thing is to choose the material to suit the purpose that you are going to put the structure too.

Oh and don’t forget the colours you can incorporate into the design. Not just in the furnishings but in the structure. You can use whatever colours and textures you like for instance opaque glass bricks or bottles set into the wall to provide a little subtle lighting

If you are looking at year-round use you want to consider fire pits, chiminea to keep warm on winter nights.

Fountains and fish ponds, cascades, day beds hammocks and built-in furnitures

Tomar refurbish central Portugal tomar refurbishment central Portugal tomar redevelopment central Portugal house refurbishment central Portugal house redevelopment central Portugal Cottage refurbishment central Portugal Cottage redevelopment central Portugal Farm refurbishment central Portugal Farm redevelopment central Portugal Building refurbishment central Portugal Building redevelopment central Portugal Lousa refurbishment central Portugal Lousa redevelopment central Portugal refurbish central Portugal Penela refurbishment central Portugal Penela redevelopment central Portugal Tabua refurbishment central Portugal Tabua redevelopment central Portugal Organic rebuild house rental central Portugal cottage rental central Portugal quinta rental central Portugal farm house rental central Portugal Organic cottage central Portugal Organic diy central Portugal Organic build central Portugal renovation project management building plots central Portugal new house building central Portugal location central Portugal Coimbrapropertyshop Ormston central Portugal Penela central Portugal Refurb central Portugal Refurbishment central Portugal Build central Portugal Construction central Portugal Re construction central Portugal
outside entertaining area
like bookcases, fridges, wine cabinets, barbeques and wood ovens
Whatever design you are thinking about Castelo Construction are here to help

Call Kelvin on 00351 927168247

Or contact him on email at kelvin@casteloconstruction.com

Answers to your questions

Answers to your questions

Here are my answers to your question.

“I also wonder what general advice you can give us on a future thermal insulation of this house, not the walls, only the roof.”

how to plaster an old Portuguese house, length of concrete floor joists in Portugal, building materials Portugal, reclaimed building materials Portugal, how to build a first floor deck, recommended insulation for walls in Portugal, Portuguese outside paint,	tiles for external terrace, ways of building well insulated house walls, house painting Portugal, staircases for small spaces, German terrace tiling, sandwich panels – Portugal, how to fit a damp proof membrane, Portuguese outside paint, plaster boarding old stone house Castelo construction, central Portugal construction, building costs in Portugal, cost of building a house in Portugal, how are houses built in Portugal, how much to build a house in Portugal, insulate a stone house, home insulation in Algarve, Portugal house plan, how much would it cost to build a house in Portugal, heating firms in central Portugal sun shades outside of the house, rising damp in villa in Portugal, house cracks in Portugal, rain damage to stone house, leaking in house from rain. roof tile sagging in bedroom, rising damp in villa in Portugal how to build a sunshade, modern weather shades for building porch, pergolas rustica, wood sunshade, sun shades outside of the house,	pergola UK, wood pergola and glass, sun shades for pergola rustic wooden post pergola, pergolen, glass pergola, alpendres

Insulating a new roof

Insulation – To answer your question it is important to understand that not all insulation products are equal in terms of, price, performance, availability, and suitability for all application areas.

Yes, I too used to think insulation was simple to understand.

Insulation comes in all sorts of mediums and materials. Some are cheap or free and some are expensive and only work in certain situations.

Now let’s get to the specific question.

If you are going to only use the roof/ loft area as a store I would suggest using any of these products but only after the woodworm in the roof spars, purlins and joists have been properly treated and any broken roof tiles replaced.

Rockwool / Earth wool attic insulation.

Expanded-cork-granules (a Portuguese product)
http://www.kay-metzeler.com/

Prowarm Backer-Pro Insulation Board

https://www.prowarm.com/products/insulation-boards